WIK-brief

Wat is een WIK-brief? (Wet Incasso Kosten)

Wanneer een consument uw facturen niet betaalt, bent u wettelijk verplicht om uw klant een laatste herinnering te sturen om aan de Wet Incasso Kosten te voldoen. Met de WIK-brief informeert u uw klant over het incassotraject. U legt uit dat uw klant de factuur binnen de gestelde termijn moet voldoen voordat u incassokosten en rente in rekening mag brengen. Uit de WIK-brief moet blijken wat de hoogte is van het bedrag dat openstaat, de hoogte van de incassokosten en wettelijke rente. De klant heeft een wettelijke betaaltermijn van 14 dagen nadat hij de WIK-brief heeft ontvangen

 

Voorbeeld WIK brief:

Naam

Adres

Woonplaats

Inzake:  

(plaats), (Datum)

Geachte heer, mevrouw……….,

Inmiddels hebben wij u meermalen tot betaling van de openstaande factuur voor een bedrag van € …… gemaand.

Helaas blijft uw betaling achterwege, zodat wij u via deze weg in gebreke stellen.

Hierbij geven wij u nog eenmaal de mogelijkheid om, zonder bijkomende kosten, tot betaling over te gaan.

Uw betaling dient dan binnen 14 dagen, ingaande 1 dag nadat deze brief bij u is bezorgd/door u is ontvangen, op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Bij uitblijven van uw tijdige betaling zullen de kosten, waaronder de buitengerechtelijke kosten van € ……,  (15% van de hoofdsom eventueel vermeerderd met BTW) evenals de wettelijke rente op u verhaald worden.

De vordering zal alsdan worden overgedragen aan Van Schendel en Partners, die de vordering ter incasso neemt.

Vooralsnog vertrouwen wij erop dat het zover niet zal hoeven komen.

Met vriendelijke groet,