Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Van Schendel en Partners Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Hilversum, hierna te noemen VSP.

1. Toepassingsgebied
De algemene voorwaarden van VSP zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. 

2. Definities
Tussenpersonen, zijn opdrachtgevers die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verrichten. Hieronder worden verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus. Cliënten zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die VSP een opdracht verstrekken. Ambtelijke werkzaamheden, zijn alle werkzaamheden die door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen. Niet-ambtelijke werkzaamheden, zijn alle door VSP te verrichten werkzaamheden die door de wet niet expliciet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen. Hieronder vallen onder andere: werkzaamheden in het kader van creditmanagement, incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures, het aanbrengen van dagvaardingen en alle daarmede verband houdende werkzaamheden. 

3. Aanvaarding
3.1 Een aan VSP verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. VSP is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer. 
3.2 Alle opdrachten die worden gegeven aan één of meerdere gerechtsdeurwaarders verbonden aan VSP gelden te zijn gegeven aan VSP.

4. Werkzaamheden
4.1 De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.2 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen.
4.3 Het staat VSP vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. Deze kosten worden door VSP als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 
4.4 In het geval dat VSP de algemene opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen. 

5. Tarieven
5.1 VSP berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
5.2 VSP heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of VSP ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat. Deze gevallen worden dan gelijkgesteld het geheel geïncasseerd hebben van de vordering.
5.3 VSP is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.
5.4 VSP is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-voor alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6. Aansprakelijkheid
6.1 VSP is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.
6.2 VSP is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.
6.3 Door VSP wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft. 

7. Voorschotten
7.1 VSP is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten.
7.2 VSP is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die VSP voor die opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken. 

8. Betaling
Voldoening van al hetgeen aan VSP verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen, nadat het VSP haar declaratie aan haar opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand vanaf de vervaldatum.

9. Buitengerechtelijke kosten
Indien de declaratie niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van VSP.

10. Geschillen
10.1 Op de rechtsverhouding tussen VSP en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de civiele rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

11. Definities
De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten zijn alle geïncasseerde bedragen onder aftrek van alle andere verschuldigde kosten. Geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, zijn alle rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder, de eisende partij en de tussenpersoon betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot afwikkeling. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de gerechtsdeurwaarder, de eisende partij of de tussenpersoon gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

12. Vergoeding tussenpersonen en cliënten
12.1 Basisvergoeding

In zaken waarin VSP een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in de administratie verwerkt is een basisvergoeding ad € 40,00 verschuldigd eventueel vermeerderd met legeskosten (kamer van koophandel e.d.). Zodra het in rekening te brengen honorarium de gemelde basisvergoeding overschrijdt, vervalt de aanspraak op deze basisvergoeding.

12.2 Tarieven tussenpersonen
Voor het voorbereiden en bijwonen van comparities van partijen, het doen van enquêtes door een van de gerechtsdeurwaarders zelf, dan wel een gekwalificeerde kracht van diens kantoor wordt een uurtarief van €125,00 in rekening gebracht aan opdrachtgever.

Indien VSP (juridische) bijstand heeft verleend zoals onder meer maar niet uitsluitend het doen van constateringen, bewijsbeslagen of overige zaken wordt een uurtarief van € 125,00 in rekening gebracht indien de opdracht werd uitgevoerd op werkdagen, niet zijnde (nationale) feestdagen, op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur. Is de opdracht uitgevoerd op andere dagen en uren dan wordt opdrachtgever belast met een uurtarief van € 225,00.

Afwikkelingskosten voor de afwikkeling van executoriale titels en betalingen voordat een executoriale titel is verkregen: 
-afwikkelingskosten 5% over geïncasseerde bedragen tot € 10.000,00
-afwikkelingkosten 2.5% over al het meerdere boven € 10.000,00

12.3 Tarieven cliënten
Over alle geïncasseerde bedragen na het in behandeling nemen van de opdracht, belast het VSP de opdrachtgever voor 15% incassoprovisie over het geïncasseerde deel, zo nodig vermeerderd met proces- en executiekosten, behoudens afwijkende schriftelijk vastgelegde afspraken.

Naast de bovenstaande kosten wordt de opdrachtgever aanvullend belast indien VSP in haar opdracht juridische bijstand heeft verleend in het kader van een gerechtelijke procedure waarin inhoudelijk verweer wordt gevoerd. Deze kosten zijn verschuldigd ongeacht de uitkomst van de gerechtelijke procedure. Het uurtarief bedraagt voor deze werkzaamheden € 125,00.

Opdrachtgever wordt aanvullend belast indien VSP overige (juridische) bijstand heeft verleend zoals het doen van constateringen, bewijsbeslagen of overige zaken voor een bedrag van € 125,00 per uur indien de opdracht werd uitgevoerd op werkdagen, niet zijnde (nationale) feestdagen, op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur. Is de opdracht uitgevoerd op andere dagen en uren dan wordt opdrachtgever belast met een uurtarief van € 225,00.

13. Ambtelijke kosten en Verschotten
13.1 De gemaakte ambtelijke kosten worden in beginsel aan de opdrachtgever doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven. Als er ambtelijke werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven geen vergoeding kennen, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd, die gerelateerd is aan het schuldenaarstarief voor gelijksoortige handelingen.
13.2 Voor een vergeefse ambtshandeling, waarvan de oorzaak niet aan VSP is te wijten, wordt aan de opdrachtgever de helft van het toepasselijke schuldenaarstarief in rekening gebracht. Voor een reeds in gereedheid gebracht exploot, dat op verzoek van de opdrachtgever niet behoeft door te gaan, wordt aan de opdrachtgever een bedrag van € 25,00 in rekening gebracht. 
13.3 Voor ambtshandelingen, die op de dag van ontvangst van de opdracht, binnen de gebruikelijke kantoortijden, uitgevoerd moeten worden, kan naast het schuldenaarstarief een (spoed)toeslag van 100% in rekening worden gebracht. 
13.4 Voor ambtshandelingen, die buiten de gebruikelijke kantoortijden uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 100% in rekening gebracht en/of  het uurtarief zoals bedoeld in artikel 12.2 derde volzin.
13.5 Indien wordt opgetreden als verzendende/ontvangende instantie als bedoeld in EG-verordening 1393/2007 wordt voor extra werkzaamheden, niet vallende onder de ambtshandelingen waarvoor een schuldenaarstarief is vastgesteld, een bedrag in rekening gebracht van € 125,00 per uur, met dien verstande dat voor elk ingevuld formulier een half uur wordt gerekend. Ten aanzien van opdrachten gericht tegen partijen die in het buitenland woonachtig/gevestigd zijn en waarop de EG-verordening 1393/2007 niet van toepassing is, wordt voor extra voorbereidende werkzaamheden een uurtarief van €125,00 in rekening gebracht. Deze werkzaamheden omvatten ondermeer maar niet uitsluitend het ontvangen, invullen en verzenden van de voorgeschreven formulieren en het telefonisch en schriftelijk overleg. Wanneer er sprake is van (ambtelijke) werkzaamheden die het VSP in redelijkheid als bijzonder kan aanmerken, brengt VSP, naast de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven, het adviseringstarief in rekening van € 125,00 per uur. Als bijzonder kunnen onder meer worden aangemerkt arbeidsintensieve en/of tijdrovende ambtelijke handelingen die meer zorg en tijd vragen dan gebruikelijk is. De vergoeding voor verschotten en de kosten van eventuele assistenten die niet (geheel) volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de opdrachtgever doorberekend. 

14. BTW
Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Van Schendel en Partners

Postadres
Postbus 1272
1200 BG Hilversum

Bezoekersadres
Vaartweg 168
1217 SZ Hilversum

kantoor@vsep.nl

Opdrachtgevers: 035 - 799 99 51
Wederpartijen: 035 - 799 99 50
Fax: 035-79 99 959
BTW: NL817153123B01
KvK: 32115804