Te late betekening echtscheidingsverzoek

Leidt het niet op tijd betekenen van een verzoekschrift tot echtscheiding tot niet-ontvankelijkheid aan de zijde van verzoeker? Valt deze fout nog te herstellen? De Hoge Raad heeft onlangs duidelijkheid gegeven.

Herstelexploot betekening verzoekschrift echtscheiding

Als een bij de rechtbank ingediend verzoekschrift tot echtscheiding niet binnen de wettelijke termijn van veertien dagen wordt betekend aan de andere echtgenoot en het exploot bij de rechtbank is ingediend, is de vraag of de verzoeker ontvankelijk is in zijn verzoek als de andere echtgenoot niet verschijnt in de procedure. Het antwoord luidt: ja, zij het dat er een herstelexploot aan de andere echtgenoot moet worden betekend, waarbij een nieuwe termijn voor het indienen van een verweerschrift is bepaald.

Art. 816 lid 3 Rv bepaalt dat indien de veertiendagentermijn niet in acht wordt genomen of de termijn voor het indienen van verweer of het vragen van uitstel niet of onjuist wordt vermeld of het exploot anderszins lijdt aan een gebrek, de artikelen 120 en 121 Rv van overeenkomstige toepassing zijn. Een gebrek in het exploot waarmee een verzoek tot echtscheiding wordt betekend kan in beginsel worden hersteld. Hoewel herstel van termijnoverschrijding niet mogelijk is, volgt daaruit nog niet dat de betrokken echtgenoot zonder meer niet-ontvankelijk moet worden verklaard in diens verzoek tot echtscheiding. De andere echtgenoot moet een nieuwe termijn gegeven worden voor het indienen van een verweerschrift. De Hoge Raad kwam tot deze uitspraak op 1 april 2022 (HR:2022:481).

Gerelateerd

Menu